Všeobecné studijní podmínky

Česká republika sice není moc velká země, ale kromě moře najdete tu vše.

DEFINICE POJMŮ

 

Vzdělávací středisko, Agentura – Czech Job Place s.r.o., IČ: 29382271, sídlo U Lesa 1654/53a, 70030, Ostrava, Místo provozování vzdělávacích aktivit: Hasičská 551/52, 70030, Ostrava.

Student – osoba s platnou smlouvou o poskytování vzdělávacích služeb.

Podmínky studia – Všeobecné podmínky studia ve vzdělávacím středisku Czech Job Place s.r.o.

Smlouva o studiu, Smlouva – Smlouva o studiu podepsaná se studentem, jejíž nedílnou součástí

jsou tyto všeobecné podmínky studia.

Vzdělávací program – upřesnění předmětu smlouvy o poskytování vzdělávacích aktivit

Doplňkový vzdělávací program – volitelný vzdělávací program k podpoře přijetí studenta na zvolenou vysokou školu v ČR. 

Začátek a konec běžného školního roku: 1. září běžného roku – 31. srpna následujícího roku.

Osnovy, kurzy, kursy – roční kurz českého jazyka, semestr Kurz češtiny, předmětové kurzy

přijímací zkoušky pořádané střediskem.

Rezidenční centrum – ubytování studentů v rámci smluvního dodavatele ubytování

 

Harmonogram akademického roku 2020/2021 pro roční kurzy. 

Blok výuky I.           – 7.9.2020 – 18.12.2020

Zimní prázdniny – 19.12.2020 – 10.1.2021

Blok Výuky II.   – 11.1.2021 – 31.8.2021

Letní prázdniny – 1.7.2021 – 31.8.2021

 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

Vzdělávací středisko se zavazuje:

 

Poskytovat služby v souladu se smlouvou o poskytování vzdělávacích aktivit v přiměřené kvalitě za dodržení ustanovení podmínek smlouvy o studiu.

Poskytnout studentům podrobné informace týkající se studia kurzů, pravidel chování ve vzdělávacím středisku a pobytu v České republice.

V případě, že to bude možné, zajistit studentům plnou podporu v záležitostech právních, pobytových, studijních pro bezproblémový průběh pobytu studentů v České republice.

Zajistit studentům podporu k úspěšnému přijetí na vysokou školu. 

Zajistit studentům přiměřené ubytování.

 

Vzdělávací středisko neodpovídá za:

 

Studijní výsledky studenta v průběhu jeho studia.

Záležitosti související s ubytováním studentů  v soukromí, s výjimkou rezidenčního centra.

Za škodu způsobenou studentem v důsledku jeho nedbalosti.

Vzdělávací středisko má právo na odmítnutí studentovi účast na kurzu v případě, že student není připraven k výuce, nevykonal domácí úkoly, přišel pozdě do výuky, chová se nevhodně.

 

Student se zavazuje:

 

Účastnit se vzdělávacích akcí alespoň 80%, s výjimkou případů nemoci či jiných závažných důvodů.

V případě absence poskytnout písemné vyjádření a důkaz o důvodech absence.

Dodržovat včasné příchody ke vzdělávacím aktivitám v daných termínech výuky.

Včas a dle požadavků lektorů plnit veškeré studijní úkoly.

Včas informovat vzdělávací středisko o všech změnách, které mohou bránit studentům ve studiu dle smlouvy o poskytování vzdělávacích aktivit. 

V případě změny adresy bydliště, telefonního a e-mailového kontaktu nahlásit toto změnu vzdělávacímu středisku nejpozději do 5-ti dnů. 

Včas platit za služby vzdělávacího střediska.

Udržovat čistotu a pořádek v prostorách učeben školícího střediska, veřejných prostorách i v prostorách ubytování. Starat se o vybavení vzdělávacího střediska, neničit jeho vybavení. 

Nezasahovat do práce vzdělávacího střediska, respektovat zaměstnance a ostatní studenty vzdělávacího středika. Nezasahovat do vzdělávacích procesů vzdělávacího střediska. 

Dodržovat zákony České republiky

 

Studentům je přísně zakázáno:

 

Vést jakoukoli náboženskou, politickou a jinou kampaň mezi studenty.

Distribuovat ve středisku veškeré reklamní nebo informační materiály, jakož i komerční a jiné

podobné produkty bez písemného souhlasu vzdělávacího střediska.

Během vyučování používat mobilní telefon, počítač a další osobní technické vybavení, bez souhlasu vyučujících.

Pobývat ve středisku mimo dobu určenou harmonogramem studia.

Do vzdělávacího střediska včetně prostor ubytování přinášet a požívat alkoholické nápoje. 

Do vzdělávacího střediska včetně prostor ubytování přinášet a používat jakékoliv zbraně.

Kouřit, mimo míst k tomuto vyznačených.

Nevhodné chování s možným způsobením morálních, materiálních a jiných škod vlastních, ostatních studentů či zaměstnanců vzdělávacího střediska. 

Distribuovat jakékoliv studijní a smluvní materiály třetím stranám.

Za porušení těchto pravidel má středisko právo uložit studentovi tyto sankce:

Informování rodičů nebo odpovědného zástupce studenta.

Dočasné pozastavení výuky studenta.

Trvalé ukončení výuky studenta bez nároku na vracení ceny vzdělávacích aktivit.

Vyžádání náhrady způsobené škody, včetně morální.

Předání studenta orgánům činných v trestním řízení České republiky.

Sankce mohou být uplatňovány samostatně nebo v kombinaci, zcela podle uvážení disciplinární komise vzdělávacího střediska.

 

PROGRAM PRO PODPORU STUDENTŮ

 

Program pro podporu studentů zahrnuje tyto služby:

 

Před příjezdem:

Vízová podpora studenta. Zajištění žádostí, vyplnění dokumentů vízové a migrační poradenství. Cílem podpory je zajištění dlouhodobého studentského víza v ČR. 

Zajištění zdravotního pojištění nutného pro vydání víza. (náklady zdravotního pojištění hradí student)

 

Při příjezdu do ČR

Komunikace s koordinátorem příjezdu. Vyzvednutí na letišti, autobusovém či vlakovém nádraží v České republice, zajištění dopravy do místa konání výuky a ubytování. (náklady na cestovné hradí student)

Doprovod studenta na ubytování. 

Pomoc při vyřízení mobilního operátora, směnárna peněz, zajištění jízdenek na hromadnou dopravu, zajištění bankovního účtu. 

Registrace studenta na příslušných úřadech v České republice.

Předání základních informací o pobytu v České republice.

 

Během trvání studia

Pravidelné konzultace o všech záležitostech souvisejících s následným vysokoškolským vzděláním studenta a úspěšnému zvládnutí přijímacího řízení na zvolenou vysokou školu. 

Pomoc při podávání žádostí o studium na vysoké škole.

Pomoc při procesu nostrifikace vzdělání. (uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání – nutné k přijetí na vysokou školu v ČR)

Pravidelný reporting o studijních výsledcích a chování studenta rodičům nebo zákonným zástupcům studenta. 

Pomoc s vyřizením prodloužení pobytových oprávnění po přijetí na vysokou školu. 

Kulturní program, fakultativní výlety dle požadavků studentů, pořádání kulturních a sportovních akcí. 

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Bankovní spojení vzdělávacího centra

Jméno příjemce: Czech Job Place s.r.o.

Číslo účtu ve standardním formátu: 2600132364/2010 EUR

Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9520100000002600132364

SWIFT kód: FIOBCZPPXXX

Banka příjemce: Fio banka, as, V Celnici 1028/10, Praha 1, 117 21, Česká republika 

 

Platbou se rozumí včasné připsání celé částky konkrétní platby na běžný účet vzdělávacího střediska

nebo provedení plné platby v hotovosti na pokladně vzdělávacího střediska.

V případě prodlení v platbách nemá student právo účasti na smluvených vzdělávacích aktivitách. 

Náklady na převod finančních prostředků na účet vzdělávacího centra hradí student. 

Při vracení jakékoliv platby vzdělávacím střediskem jdou veškeré vícenáklady na vrub studenta (např. kurzové rozdíly, bankovní poplatky)

Platební podmínky včetně termínů splatnosti jsou uvedeny v uzavřené smlouvě o poskytování vzdělávacích aktivit. 

Student je seznámen se skutečností, že vydání víza může trvat po dobu 120 dní. 

 

Odstoupení od smlouvy o poskytování vzdělávacích aktivit

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě:

Porušení povinností studenta. Míru závažnosti porušení a případné odstoupení od smlouvy posoudí komise vzdělávacího střediska. 

Absence studenta bez řádné omluvy a z běžných důvodů po dobu předchozích 40 vyučovacích hodin. 

Absence studenta bez ohledu na důvod absence, kdy délka absence přesáhne 50 % vyučovacích hodin v předchozím kalendářním měsíci za předpokladu, že student neprokáže úsilí ke zvládnutí učiva dle individuálního studijního plánu.

V případě prodlení plateb školícímu středisku.

V případě, že jednání studenta naplňuje znaky trestného činu dle zákonů České republiky. V případě pozbytí legálního pobytu na území České republiky. 

Vzdělávací středisko písemně informuje studenta o důvodech ukončení studia. 

Student má právo ukončit smlouvu z jakéhokoliv důvodu bez nároku na vracení ceny za zlužby školícího střediska. 

Student má právo ukončit smlouvu před příjezdem na kurz, administrativní poplatek za zpracování dokumentů činí 500 EUR. Rozdíl mezi administrativním poplatkem, vícenáklady a již uhrazenou cenou zašle vzdělávací středisko na účet studenta, ze kterého byla platba za služby uskutečněna. 

Při závažných důvodech může vzdělávací středisko vrátit část ceny za službu dle rozhodnutí komise vzdělávacího střediska. V případě ukončení studia ze zdravotních důvodů je vyžadována lékařská zpráva lékaře z ČR. Zdravotní zpráva z domovského státu nebude při rozhodování o vracení ceny za služby akceptována. 

Vzdělávací středisko má za povinnost oznámit ukončení studia na příslušné úřady v České republice. Na základě tohoto oznámení bude studentům ukončen legální pobyt v České republice.